Договор аренды нежилого помещения под магазин образец - Правила составления договора - Шаблоны и бланки - ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
Пятница, 24.02.2017, 17:47
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Вход на сайт
Поиск
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 150
Статистика

Онлайн всего: 7
Гостей: 7
Пользователей: 0

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Шаблоны и бланки

Главная » Статьи » Правила составления договора

Договор аренды нежилого помещения под магазин образец

Договор аренды нежилого помещения

Договор аренды нежилого помещения

ДОГОВІР

оренди нежитлового приміщення

м. ____________________________ "___" __________________ 200__ р.

_________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(надалі іменується "Наймодавець") в особі __________________________________

__________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(надалі іменується "Наймач") в особі _______________________________________

_______________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім`я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________________,

з другого боку,

уклали цей Договір оренди нежитлового приміщення (надалі іменується "Договір") про таке.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Цим Договором регулюються правовідносини пов`язані із передачею Наймодавцем Наймачеві у строкове платне користування задля здійснення Наймачем його статутної діяльності наступного нежитлового приміщення (надалі іменується "приміщення, що орендується"):

1.1.1. Приміщення, що орендується, становить __________________________.

1.1.2. Адреса: ______________________________________________________.

1.1.3. Загальна площа: _______________________________________________.

1.1.4. Площа підвальних приміщень: __________________________________.

1.1.5. Вартість приміщення, що орендується: ___________________________.

1.1.6. Стан приміщення, що орендується, на момент передачі в орендне користування: ___________.

1.1.7. Недоліки приміщення, що орендується: ___________________________.

1.2. Термін орендного користування за цим Договором визначається з __________________ до ________________.

2. ОБОВ`ЯЗКИ НАЙМОДАВЦЯ

2.1. У 5-денний строк після набуття чинності цим Договором надати приміщення, що орендується, Наймачеві за актом приймання.

2.2. Проводити капітальний ремонт приміщення, що орендується.

2.3. Ліквідовувати наслідки аварій та пошкоджень приміщення, що орендується, окрім тих, які сталися через умисні дії Наймача.

3. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ НАЙМАЧА

3.1. Утримувати приміщення, що орендується, в порядку, визначеному чинними санітарними та протипожежними нормами, правилами та вимогами.

3.2. Проводити за власний рахунок необхідний поточний ремонт приміщення, що орендується.

3.3. За попередньої письмової згоди Наймодавця у порядку, визначному чинним в Україні законодавством, переобладнувати та переплановувати приміщення, що орендується, пристосовуючи його до своїх потреб щодо здійснення своєї статутної діяльності.

3.4. Повідомляти Наймодавця не пізніше ніж за 2 тижні про звільнення приміщення, що орендується, й здати його за актом здавання у справному стані.

3.5. Здавати приміщення, що орендується, повністю або частково в суборенду третім особам з письмового дозволу Наймодавця.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. За орендне користування приміщенням, що орендується, Наймач виплачує Наймодавцю договірну орендну плату із розрахунку ______________________ грн. за 1 кв. м за рік.

4.2. Експлуатаційні витрати, рахунки за центральне опалення й комунальні послуги оплачуються Наймачем окремо в строк, зазначений в п. 4.1 Договору відповідно до доданого розрахунку, що є невід`ємною частиною цього Договору.

4.3. У разі прострочення сплати орендної плати Наймодавець вправі стягнути з Наймача заборгованість, що виникла, у встановленому чинним в Україні порядку, а також вправі вимагати від Орендаря сплати пені у розмірі ____________________________.

5. ПРОДОВЖЕННЯ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Наймач, що належним чином виконував свої зобов`язання за цим Договором, має переважне право перед іншими особами після спливу строку дії цього Договору укладати на аналогічних умовах новий Договір оренди визначеного в цьому Договорі приміщення.

5.2. Дострокове розірвання цього Договору можливе лише з ініціативи Наймача, окрім наступних випадків, коли назване право надається і Наймодавцю:

а) руйнування приміщення, що орендується, або доведення його до стану, не придатного до експлуатації

б) порушення Наймачем своїх обов`язків за Договором

в) вилучення в установленому чинним в Україні законодавством порядку земельної ділянки, на якій розташоване приміщення, що орендується, для державних або громадських потреб.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим Договором.

6.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

6.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

6.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід`ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

6.5. Усі правовідносини, що виникають у зв`язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

6.6. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І ПІДПИСИ СТОРІН:

" border=0> Скачать бесплатно договор аренды нежилого помещения.DOC (40 Kb)

Скачати безкоштовно договір оренди нежитлового приміщення.DOC (40 Kb)

Договор аренда помещения под магазин образцы

срок договора найма жилого помещения может быть любым, не превышающим пяти лет ст.683 ГК РФ - если срок договора аренды составляет более одного года, то обязательна его государственная регистрация в Росреестре - если договор аренды квартиры оформляется на одиннадцать месяцев с правом дальнейшей пролонгации, то государственная регистрация в Рос реестре не требуется, сделка в ЕГРП не вносится - если в договоре найма жилого помещения срок не определен, договор автоматически считается заключенным на пять лет - договор аренды не обязательно нотариально оформлять, достаточно заключить его в простой письменной форме ст. Гр. по «____»_____________ 201___ г.

Извещение должно быть оформлено письменно. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. Возвратить жилое помещение и имущество Наймодателю в том же состоянии, в котором они были переданы внаем с учетом естественного физического износа.

Договоры аренды недвижимости.

В данном разделе приведены образцы договоров аренды помещений используемых в реальной.

Аренда офисных помещений в Москве

Снять офис в аренду очень просто, рекомендуем вам на выбор оставить заявку на подбор.

Аренда помещений под магазин в москве

Аренда помещений под магазин в москве. Торговля динамично развивающийся процесс.

Образец . Договор на аренду помещений .

ДОГОВОР nо. _____ на аренду помещений под офис г.

ДОГОВОР АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ ПОД МАГАЗИН ОБРАЗЦЫ

телефонный справочник хуст договор аренда помещения под магазин образцы и податкове право реферат.

инструкция на русском akai mpd26.

Договор аренды помещения под магазин

Наша компания специализируется на составлении и подготовке договоров аренды помещений для размещения в них магазинов. В первую очередь мы специализируемся на защите интересов Арендаторов помещений в торговых центрах. Мы неоднократно представляли интересы ведущих брендов при заключении договоров аренды в торговых центрах.

В случае, если Вы планируете арендовать помещение в торговом центре и разместить в нем магазин, мы рекомендуем Вам обратиться к юристам, так как не редки случаи, когда торговые центры злоупотребляют своим положением на рынке, что приводит к тому, что Арендаторы теряют внесенный ими депозит и лишаются прав на помещение.

Во избежание подобных затрат лучше обратиться к юристам.

Позвоните по телефону +7(926)529-9797 и получите консультацию юриста по вопросам заключения договора аренды помещения для магазина абсолютно бесплатно.

Образец договора аренды нежилого помещения

Г. Волгоград.                                                                                                                                                                                                                 01 января 2014г.

ООО «Недвижимость», в лице директора Иванова Ивана Петровича, действующего на основании устава, именуемого в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны и Индивидуальный предприниматель Петров Петр Иванович, действующий на основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя   именуемый в дальнейшем Арендатором, с другой стороны, именуемые совместно сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.  Предмет договора

1.1      Арендодатель на правах собственника или субарендатора при наличии имеющегося в его распоряжении разрешения собственника недвижимого имущества предоставляет Арендатору нежилое помещение (объект), расположенный по адресу г. Волгоград, пр. Металлурго, д.1, офис 345 для эксплуатации в качестве офисного помещения.

1.2      Нежилое помещение (офис), передается в аренду согласно наличествующей проектной документации, с прилагаемой к настоящему договору копией.

1.3      Объект настоящего договора находится в надлежащем состоянии, для эксплуатации его по назначению, так же как и инженерные и иные сети и сопутствующее оборудование.

2.  Арендная плата и порядок производства расчетов

2.1      Ежемесячный размер арендной платы за эксплуатацию (использование) объекта    недвижимости, составляет сумму равную 10 000 (десяти тысячам) рублей 00 коп.

2.2      Арендная плата вноситься ежемесячно путем безналичного (наличного) расчета, но не позднее 20 числа каждого месяца.

2.3    При изменениях пунктов 2.1 и 2.2 настоящего договора путем согласования сторон, данное обстоятельство заключается в виде дополнительного соглашения к данному договору.

2.4     Затраты Арендатора на содержания объекта недвижимости, оборудования и инженерных сетей оплачиваются Арендатором отдельно и не входят в сумму аренды помещения, указанную в п. 2.1. настоящего договора.

2.5     Срок исполнения Арендатором возложенных на него обязательств, предусмотренных п.2.4 наступают непозднее 3 дней с момента получения последним счета о предоставленных услугах.

3.   Сроки договора

3.1    Настоящий договор заключен сроком на 2 (два) года и 6 (шесть) месяцев, с 01 января 2014 г. по 01 июля 2016 г.

3.2    В случае продления действия настоящего договора, Арендатор должен обратиться к Арендодателю в письменной форме, но не позднее месяца, до срока окончания действия настоящего договора, если иного не оговорено дополнительными соглашениями.

3.3    Настоящий договор считается продленным автоматически в случае не заявления об изменениях или расторжении настоящего договора, как с стороны Арендодателя, так и Арендатора, в период предшествующий дате окончания настоящего договора, но не позднее чем за 1 (один) месяц.

4.  Права и обязанности сторон

4.1    Обязанности Арендатора:

4.1.1           Своевременное внесение оплаты за арендованный объект недвижимости, согласно ч. 2 настоящего договора.

4.1.2           Эксплуатировать арендованную недвижимость согласно п. 1.1 настоящего договора.

4.1.3           Устранять и возмещать причиненный Арендодателю ущерб, причиной которого являлись действия или бездействия, как самого Арендатора, так и сторонних лиц действующих (бездействующих) с разрешения Арендатора.

4.1.4         Своевременно осуществлять плановый, внеплановый и капитальный ремонт арендуемого помещения, в сроки, установленные согласно договоренности сторон путем составления дополнительного соглашения.

4.1.5         Не выполнять действий, затрагивающих планировку арендуемого помещения, без уведомления Арендодателя и согласования данных действий путем подписания соответствующего дополнительного соглашения.

4.1.6         Соблюдать правила пожарной безопасности.

4.1.7         Обеспечивать беспрепятственный допуск Арендодателю на территорию арендуемого помещения, а так же третьих лиц действующих по указанию и от лица Арендодателя, на основании заверенного согласно законодательства разрешения, с указанием наличия полномочий.

4.1.8         Передать арендуемое помещение по средствам акта приема- передачи, в надлежащем санитарно техническом состоянии в течение 3 дней с момента прекращения действия данного договора или в случае его досрочного расторжения.

4.2    Права Арендатора:

4.2.1           Использовать объект недвижимости согласно условий настоящего Договора.

4.2.2           Иметь возможность продления настоящего Договора, в случае надлежащего исполнения условий аренды.

4.2.3           Осуществлять перепланировку и улучшение арендованного помещения, только   при получении письменного согласия Арендодателя. Стоимость улучшений может учитываться при оплате аренды, установленной п.2.1 по соглашению сторон, что отражается в виде дополнительного соглашения и приобщается к настоящему договору.

4.2.4           Расторгнуть настоящий договор досрочно, оповестив о данном решении Арендодателя письменной в письменной форме, не позднее, чем за 30 дней до предполагаемого срока расторжения соглашения. Данный срок может быть уменьшен по соглашению сторон, путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору.

4.2.5           Сдавать арендуемое помещение в субаренду, с согласия и письменного разрешения Арендодателя.

4.3    Обязанности Арендодателя:

4.3.1         Подготовить и передать арендуемое помещение Арендатору согласно акта приема-передачи, с отражением санитарно-технического состояния недвижимого имущества.

4.3.2        Осуществить перепись и инвентаризацию совместно арендуемого недвижимого оборудования и иного имущества.

4.3.3         Осуществлять ремонт здания, в котором находится арендуемое помещение, не реже 1 (одного) раза в 3 (три) года.

4.3.4          Предоставлять Арендатору отчетную информацию о сумме арендной платы по затратам на содержание здания и инженерных сетей.

4.4    Права арендодателя:

4.4.1          Осуществлять контроль за выполнением обязанностей Арендатором, предусмотренных настоящим договором, и требовать от Арендатора их выполнения.

4.4.2         Получать компенсацию или возмещение полного ущерба за неправомерные действия или бездействия Арендатора либо третьих лиц, допуск на арендованный объект недвижимости которым разрешен Арендатором (работники Арендатора, посетители и т.д.), которые привели к порче имущества или арендуемого помещения.

4.4.3        Не чаще одного раза в месяц осуществлять контроль технического состояния помещений и инженерных сетей арендуемого помещения в присутствии Арендатора. Условия данного пункта не распространяется на ситуации, не терпящие отлагательства (пожар, сообщение о чрезвычайной ситуации, форс -мажор и т.д.).

4.4.4        Расторгнуть настоящий договор в случаях, определённых настоящим договором и дополнительными соглашениями приобщенными к настоящему договору, а также иными правовыми нормативными актами и законодательством Российской Федерации.

5.   Ответственность сторон

5.1    Арендатор несёт полную ответственность перед Арендодателем за несвоевременное внесение арендной платы и иных платежей, предусмотренных ч.2 настоящего договора, в виде пени в размере 0,1% суммы долга за каждый день просрочки установленного настоящим договором платежа.

5.2    В случае несоблюдения требований п.3.1.8 настоящего договора, Арендатор вносит арендную плату и компенсирует затраты Арендодателя на содержание арендуемого помещения и инженерных сетей, а так же совместно арендуемого недвижимого оборудования, за каждый день просрочки платежа.

5.3    В случае обнаружения недостатков, возникших по вине Арендодателя, препятствующих эксплуатации помещения по назначению, предусмотренному положениями настоящего договора, они устраняются за счёт Арендодателя в сроки, определённые по соглашению сторон и оформленные по средствам дополнительного соглашения к настоящему договору.

5.4    При возникновении любых разногласий между сторонами настоящего договора, они разрешаются путём согласования между Арендодателем и Арендатором, а при отсутствии согласия – путём обращения в суд, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.    Расторжение, продление и внесение изменений в настоящий договор

6.1    Договор расторгается, продлевается или изменяется только по соглашению сторон, о чём в письменной форме составляются   дополнительные соглашения и приобщаются к настоящему договору. Требование данного пункта не распространяется на случаи расторжения настоящего договора в одностороннем порядке, вследствие несоблюдения одной из сторон настоящего договора условий дополнительных соглашений,   либо требований   самого настоящего договора.

6.2    Дополнительные соглашения, заключённые между сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего договора, а оговоренные требования обязательны для исполнения сторонами.

6.3    Досрочное расторжение настоящего договора в одностороннем порядке допускается только в следующих случаях:

6.3.1         Эксплуатация арендованного помещения   полностью или частично не по целевому назначению, предусмотренному настоящим договором, включая передачу объекта недвижимости в субаренду, передачу в качестве залога либо вклада или оформление иного обременения на арендованный объект недвижимости, без получения на данные действия письменного согласия Арендодателя или в нарушение положений настоящего договора.

6.3.2         Проведение строительно - отделочных работ затрагивающих планировку арендованного помещения Арендатором без письменного разрешения на осуществление данных действий Арендодателя.

6.3.3         Нарушение Арендодателем требований настоящего договора, предусмотренных п. 2   на протяжении свыше 3 (трех) месяцев.

7.    Дополнительные условия

7.1    Арендодатель гарантирует, что арендуемое Арендатором помещений не находится в аренде, залоге, под арестом, а также не обременено иными обязательствами, способствующими невозможность эксплуатации данного объекта недвижимости по назначению.

7.2    Государственная регистрация настоящего договора осуществляется за счёт собственных средств   Арендодателя не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора. Нарушение указанного требования влечёт признание настоящего договора недействительным (не заключенным).

7.3    При внесении любых изменений условий   в ч.2 настоящего договора, такие как соглашения в части суммы арендной платы за эксплуатацию арендуемого объекта недвижимости, они вступают в законную силу со следующего месяца с момента подписания такого соглашения и заверения дополнительного соглашения к настоящему договору.

7.4    Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу с момента его подписания.

8.   Реквизиты сторон

8.1 Арендодатель:                                                                                                                                                                                                          8.2 Арендатор:

Договор аренды помещения под офис (скачать образец)

30 января 2014, просмотров: 3735, Раздел: Документы

договор аренды нежилого помещения под магазин образец Безусловно, каждый предприниматель арендуя помещение, желает видеть в нем хороший ремонт, телефон, частичную мебель, парковку, это основные нюансы, на которое обращают свое внимание арендодатели при оформлении договора аренды помещения под офис (скачать образец).

В договоре аренды помещения под офис указывается необходимая скорость соединения с Интернет сетью, количество телефонных линий, и число имеющихся парковочных мест.

Образец договора значительно отличается от других договоров аренды недвижимости по применению, так называемого депозита страхового типа. Эта сумма, которая равняется платой аренды от 1го до 3 х месяцев, которая предоставляется арендодателю в виде гарантий благонадежности арендатором. В основном, эта сумма арендатору не возвращается, а учитывается как сумма погашения арендной платы.

Если вы заключили аренду помещения под офис на три-пять лет, таким образом вы застраховываете себя от возможного повышения арендной ставки, но подобные договора аренды, подлежат госрегистрации, на практике, часто используют договора аренды сроком на одиннадцать (11) месяцев с последующей пролонгацией.

Объект аренды помещения

Существенным условие договора, является максимальное описание помещения, которое будет арендоваться под офис: адрес, количество комнат и кв. м. и других особенностей, которые позволят идентифицировать помещение. Не забудьте проверить, совпадают ли перечисленные данные в договоре с сведениями свидетельства о праве собственности.

Арендная плата

Во время заключения договора аренды помещения под офис, нужно уделить внимание полному описанию арендной ставки, в нее входят денежное выражение и виды услуг (страхование офиса, телекоммуникационные услуги, охрана, коммунальные платежи, уборка помещения). Арендные платежи, которые содержат только коммунальные платежи, вызывают сомнения, данный документ в суде, будет признан недействителен, таким образом, если вы заключаете договор аренды, не поленитесь прописать все подробности: имеется ли в офисе датчики видеокамер и движения, какие часы охраны транспорта, какие коммунальные платежи включены в арендную плату.

Ремонт в офисе

Наиболее часто встречаемый вопрос всех договоров аренды – это ремонт, а именно, кто из обеих сторон обязан его оплатить. Арендодателя беспокоит возможное некачественное выполнение заказа, в свою очередь, арендатор волнуется о необходимости дополнительных затрат. По закону, все «отделимое» имущество отдаётся арендатором по окончанию срока договора, а так же вывозиться из помещения, а произведенные ремонтные улучшения арендуемого помещения, должны оговариваться отдельно.

При оформлении договора аренды помещения под офис (скачать образец), необходимо убедиться в отсутствии имеющихся ограничений на использования офиса в различных целях (в особенности, если арендуемый офис располагается в жилом доме), а так же необходимо обязательная проверка документов:

• Выписка из ЕГРЮЛ

• Подтверждение о госрегистрации объекта недвижимости

• Подлинник доверенности представителя.

Источники: neagent.org.ua, www.flashparade.ru, www.russianpeople.ru, biznes-wiki.com, bbcont.ru

Категория: Правила составления договора | Добавил: alexknyazj (17.06.2015)
Просмотров: 414 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar